Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, jako naszych klientów, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REALS NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2B lok. 83, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000486618.
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Beata Jarząbek, e-mail: bjarzabek@reals.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi pośrednictwa przy sprzedaży/ zakupie/ najmie/wynajmie nieruchomości i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Spółka podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
  4. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa.
  6. Mają Państwo prawo Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
  7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
  8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress